Gastouders

Gastouders, aangesloten bij ons bureau, zijn in staat kwalitatief verantwoorde kinderopvang te bieden. Wij spreken van kwalitatieve kinderopvang, als deze bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige en evenwichtige personen, die adequaat functioneren in de samenleving. Onze gastouders hebben hierin een belangrijke taak te vervullen: zij zijn namelijk mede-opvoeder en leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het aan haar toevertrouwde kind. 

Wij maken graag kennis met nieuwe gastouders die samen met ons willen bijdragen aan de ontwikkeling en het welbevinden van jonge kinderen in een huiselijke omgeving. Dit mag in eigen huis, of bij de vraagouder thuis zijn. Je beschikt over een flinke dosis enthousiasme en kunt jouw ruime kennis over jonge kinderen inzetten om dé beste opvang te bieden. Je bent in staat om een veilige omgeving te creëren waar kinderen individuele aandacht en liefdevolle zorg krijgen. Daarbij kun je rekening houden met de wensen en verwachtingen van de ouders.

Het spreekt vanzelf, dat gastouders zich kunnen vinden in het pedagogisch beleidsplan van GOB Klik en als zodanig kan handelen.Het doel van dit beleid is om weer te kunnen geven wat voor ons pedagogische kwaliteit is en hoe we dit vormgeven. Wij willen dat voor iedereen duideliljk is hoe wij de vier pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven, hoogleraar ontwikkelingspsychologie, aan de kinderen aanbieden. Weergave van deze visie biedt de gastoudesr duidelijkheid omtrent de pedagogische uitgangspunten die GOB Klik hanteert en draagt bij tot de realisatie van kwalitatief verantwoorde kinderopvang. Gevolg hiervan is, dat ouders hun kind met een veilig gevoel zullen toevertrouwen aan de gastouder en dat kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen.